Taille des toiles :environ

                     1,65 X 1,35 

Seize canevas : approxymatly 

IMG_1288[1]
IMG_1289[1]
IMG_1287[1]
IMG_1286[1]
IMG_1285[1]
IMG_1284[1]
IMG_1128
IMG_1148
IMG_1127
IMG_1137
IMG_1144
IMG_1126
IMG_1136
IMG_1143
IMG_1125
IMG_1135
IMG_1142
IMG_1124
IMG_1133
IMG_1141
IMG_1123
IMG_1132
IMG_1140
IMG_1122
IMG_1130
IMG_1121
IMG_1139
IMG_1120
IMG_1129
IMG_1138